EML

Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Eesti Mustkuntsnike Liit (edaspidi Liit) on kutselisi ning harrastusmustkuntsnike ühendav iseseisev vabatahtlik ühendus.
1.2 Liidu ametlik nimetus on Mittetulundusühing Eesti Mustkunstnike Liit ning Liidu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3 Liidu ingliskeelne nimetus on The Society of Estonian Magicians.
1.4 Liit on mittetulundusühing, millel on juriidilise isiku õigused. Juriidilise isiku õigused tekivad põhikirjaga registreerimise momendist.
1.5 Liit on asutatud 2008 aastal Tallinnas.

2. TEGEVUSE EESMÄRK

2.1 Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, muudest õigusaktidest ja oma põhikirjast.
2.2 Liit ühendab mustkunstiga tegelevaid professionaale ja harrastajaid.
2.3 Oma eesmärkide saavutamiseks Liit:

2.3.1 arendab, propageerib ja tõstab eesti mustkunsti mainet Eestis ja rahvusvahelisel areenil;
2.3.2 koordineerib mustkuntsnike tegevust, tunnustades oma liikmeid, tõstes nende mainet ja autoriteeti ning motiveerib Liidusisest kogemuste vahetust;
2.3.3 korraldab oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks koosolekuid, loenguid, kursusi, konverentse, õppereise, etendusi, demonstratsioonesinemisi, kontserte, peoõhtuid, väljasõite, heategevusüritusi ja asutab erifonde;
2.3.4 valib Liidu liikmete hulgast mustkunstnikke esinema rahvusvahelistel võistlustel;
2.3.5 teeb koostööd teiste mustkunsti erialaliitudega ning muude samasihiliste organisatsioonidega Eestis- ja välismaal;
2.3.6 kaitseb oma liikmete autori-, esitaja- ja muid mustkunsti erialaga seotud õigusi;
2.3.7 välistab ja võitleb mustkunsti numbrite, originaalžanri ja leiutiste kopeerimise vastu;
2.3.8 hoidub kahjustamast ühe oma liikme huve teise kasuks.

3. LIIDU LIIKMED JA LIIKMETE KOHUSTUSED

3.1 Liidul on tegevliikmed, auliikmed ja toetaja liikmed:

3.1.1 tegevliikmeteks (edaspidi liikmed) võivad olla isikud, kes on vähemalt 13 aasta vanused, tegutsevad kutselise- või harrastus mustkunstnikuna või sellele lähedasel loomealal. Samuti illusionismi tootmisega, levitamise ja propageerimisega tegelevad produtsendid, režissöörid, mustkunsti tarvetega kauplevad kaupmehed ning mustkunsti aksessuaaride konstrueerijad ja leiutajad. Hääleõiguse saavad tegevliikmed pärast kandidaadistaaži läbimist;
3.1.2 auliikmeks valib üldkoosolek isikud, kellel on erilisi teeneid mustkunsti edendamisel;
3.1.3 toetajaliikmeteks kutsub juhatus isikuid, kes aineliselt või muul viisil toetavad Liitu.

3.2 Enne liikmeks saamist peab liikmeks kandideerija läbima kuue kuu pikkuse kandidaadistaaži ning täitma üldkoosoleku poolt kandidaadile määratud tingimused.
3.3 Liikmeks saamise otsustab üldkoosolek, kellel on õigus teha erandeid üldistest liikmeks saamise reeglitest.
3.4 Liige kohustub:

3.4.1 tunnistama Liidu Põhikirja, sellest kinni pidama nii Liidu siseselt, kui ka väljaspool Liitu professionaalselt tegutsedes;
3.4.2 alluma üldkoosoleku otsusele;
3.4.3 täitma juhatuse korraldusi;
3.4.4 maksma Liidu liikmeks astumisel sisseastumismaksu ja liikmemaksu üldkoosoleku määratud suuruses. Auliikmeks valitud tegevliige on liikmemaksust vabastatud;
3.4.5 korra aastas näitama teistele liidu liikmetele oma töid ja saavutusi;
3.4.6 võtma osa Liidu planeeritud tegevusest.

3.5 Igal liikmel on õigus:

3.5.1 osaleda kõikidel Liidu koosolekutel ja koosviivimistel, kui juhatus või üldkoosolek ei ole otsustanud teisiti;
3.5.2 teha ettepanekuid ja arupärimisi;
3.5.3 valida ja olla valitud Liidu juhtorganitesse põhikirjas toodud tingimustel.

4. LIIKMETE VASTUVÕTT JA LAHKUMINE

4.1 Toimub ainult üldkoosoleku otsusega peale seda, kui juhatus on välja pakkunud kandidatuuri ja kui on täidetud juhatuse poolt määratud
nõudmised.
4.2 Vastuvõtt otsustatakse üldkoosolekul hääletamisega, kusjuures poolthääli peab olema üle 50%.
4.3 Kõik kes soovivad Liidu tegevusest osa võtta peavad eelnevalt omama baasteadmisi mustkunstist nii praktikas kui teoorias.
4.4 Kandidaat:

4.4.1 võib olla nii Eesti kodanik, kui ka välismaalane, kes on vähemalt 13 aastane;
4.4.2 peab läbima vestluse juhatusega, kus on kohal vähemalt 2 juhatuse liiget;
4.4.3 peab täitma ankeedi isikuandmetega ja tooma 2 fotot;
4.4.4 peab tasuma juhatuse poolt määratud sisseastumismaksu;
4.4.5 peab osa võtma vähemalt 50% ulatuses Liidu koosolekutest ja ametlikest üritustest ning tegevusest kuue kuu jooksul;
4.4.6 peale kandidaadistaaži läbimist annab eksamid juhatuse poolt määratud spetsiaalsele komisjonile.

4.5 Liige, kes toob oma tegevusega Liidule kahju, heidetakse üldkoosoleku otsusel Liidust välja.
4.6 Liikmestaatuse võib lõpetada üldkoosoleku otsusega, kui kohal on vähemalt 70% hääleõiguslikest liikmetest.
4.7 Väljaheidetud liikmel on õigus nõuda, et tema väljaheitmise otsus võetakse arutelu alla järgmisel korralisel üldkoosolekul.
4.8 Liige, kes pole tähtaegselt tasunud Liidule oma võlgnevusi, kaotab hääle ja valimisõiguse.
4.9 Liige, kes ei ole mõjuva põhjuseta tasunud ühe aasta liikmemaksu, arvatakse liikmete hulgast lahkunuks.
4.10 Iga liige võib vabatahtlikult Liidust välja astuda, kui ta sellest juhatusele kirjalikult teatab.
4.11 Vabatahtlikult välja astujale kui ka väljaheidetud liikmele ei tagastata liikmemaksu.

5. LIIDU TEGEVUSE JUHTIMINE

5.1 Liidu tegevust juhivad üldkoosolek ja juhatus.
5.2. Üldkoosolek on Liidu kõrgeim otsustav võim, kes:

5.2.1 valib Liidu juhatuse;
5.2.2 määrab Liidu tegevuskava;
5.2.3 kinnitab Liidu tegevuse eelarve ja aruanded;
5.2.4 toimetab valimised ja kinnitab Liidu juhatuse moodustamise printsiibi;
5.2.5 otsustab Liidu põhikirja muudatused ja kõik tähtsamad Liidu tegevust puudutavad küsimused;
5.2.6 teeb otsuseid kõigis teistes küsimustes, mida juhatus on üldkoosolekule arutamiseks esitanud;
5.2.6 võtab vastu uusi likmeid, kes on täitnud juhatuse poolt määratud tingimused;

5.3 Üldkoosoleku kutsub kokku Liidu juhatus vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord aastas.
5.4 Juhatus on kohustatud kokku kutsuma Liidu üldkoosoleku, kui seda nõuavad:

5.4.1 revisjonikomisjon;
5.4.2 vähemalt üks viiendik Liidu liikmetest.

5.5 Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus Liidu liikmetele üldjuhul 45 päeva, erakorralise koosoleku puhul 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
5.6 Teade üldkoosoleku kokkukutsumise kohta peab sisaldama andmeid üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kohta.
5.7 Üldkoosolekut juhatab Liidu esimees või tema puudumisel üks abiesimeestest.
5.8 Üldkoosolek valib enese hulgast protokollija.
5.9 Üldkoosoleku otsused kantakse protokolli, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
5.10 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa üle 50% Liidu hääleõiguslikest liikmetest.
5.11 Kui juhatuse poolt määratud ajaks üldkoosolekule tarvilikku arvu liikmeid ei ilmu, siis peetakse järgmine koosolek 7 päeva hiljem sama päevakorraga.
5.12 Üldkoosolek teeb oma otsused lihthäälteenamusega v.a. Liidu likvideerimine, põhikirja muutmine ning liikmete välja heitmine, mis nõuavad osavõtjate 2/3 häälteenamust.
5.13 Liidu juhatus on Liidu täidesaatev organ, kes ajab Liidu asju põhikirja ja üldkoosoleku otsuste põhjal.
5.14 Juhatus on Liidu esindajaks läbikäimises teiste organisatsioonide ja üksikisikutega.
5.15 Juhatuse koosseisu suuruse määrab kindlaks üldkoosolek.
5.16 Liidu esimehe valib üldkoosolek kuni 3 aastaks, abiesimehe(d) valivad juhatuse liikmed enda hulgast.
5.17 Liidu esimees on Liidu ametlik esindaja koosolekutevälisel ajal, juhindudes oma tegevuses ülesannetest, mis on talle delegeeritud üldkoosoleku ja juhatuse poolt.
5.18 Liidu esimehe otsus kehtib vaid juhul, kui sellega on nõus 2/3 juhatusest.
5.19 Liidu esimehe ettepanekul kinnitab juhatus Liidu vastutava sekretäri, kes korraldab Liidu igapäevast tööd.
5.20 Juhatus on otsustusvõimeline, kui on koos vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest, nende seas esimees või üks abiesimeestest.
5.21 Juhatus käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 1 kord kahe kuu jooksul.
5.22 Juhatuse koosolekud protokollitakse ning sellele kirjutavad alla kõik juhatuse koosolekust osa võtnud liikmed. Protokolli kinnitab vastutav sekretär, kes ei oma juhatuses hääleõigust.
5.23 Juhatuse otsused tehakse häälteenamusega ja kehtivad vaid siis, kui on saavutatud 2/3 häälteenamus.

6. LIIDU VARA

6.1 Liidu vara koosneb:

6.1.1 sisseastumismaksudest;
6.1.2 liikmemaksudest;
6.1.3 toetustest, kingitustest, pärandustest;
6.1.4 tulust, mida saadakse Liidu põhikirjalisest tegevusest;
6.1.5 muudest sissetulekutest, mis on vajalikud Liidu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

6.2 Liidu liikmestaatuse kaotamisel sissemakseid ei tagastata.
6.3 Liit tasub riiklikke ja kohalikke makse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

7. ARUANDLUS JA REVISJON

7.1 Juhatus esitab igal aastal Liidu üldkoosolekule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks aasta aruande ning bilansi.
7.2 Aruandes peavad olema esitatud järgmised andmed:

7.2.1 Liidu varade seisukord;
7.2.2 sissetulekud ja väljaminekud;
7.2.3 Liidu töötajate töötasud ja juhtimiskulud;
7.2.4 arveldused kreeditoride ja deebetoridega;
7.2.5 juhatuse kokkuvõte oma tegevusest aasta jooksul.

7.3 Liidu finantsaasta arvelduste revisjoniks ja Liidu varade seisukorra kontrollimiseks valib üldkoosolek revisjonikomisjoni.
7.4 Liidu finantsperiood lõpeb igal aasta 31. detsembril.
7.5 Liit peab seadusega sätestatud korras raamatupidamisarvestust.
7.6 Raamatupidamisaruannete, arvete ja Liidu majandustegevuse revisjoni viib revisjonikomisjon läbi mitte harvemini kui üks kord aastas.

8. TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1 Liidu tegevus lõpetatakse kahe järjestikuse üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on 2/3 üldkoosolekul osalejatest.
8.2 Esimese üldkoosoleku otsusega peatatakse Liidu tegevus ja valitakse likvideerimiskomisjon, kes asub Liidu tegevust lõpetama
8.3 Üldkoosolek määrab likvideerimiskomisjoni tegutsemise aja ja pädevuse.
8.4 Teine koosolek lõpetab Liidu tegevuse ja määrab järelejäänud vara kasutamise kutsealase tegevuse edasiarendamiseks.
8.5 Liidu lõplikust likvideerimisest teatatakse asutustele, kes on Liidu registreerinud, samuti kõigile Liidu liikmetele.

Üritused

Vaata kõiki

Uudised

Vaata kõiki